Катки А-6622А, А-6631, А-6632, А-6641, А-6712А, В, А-6811